Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Registre d'activitats de tractament

Llista de bases de dades que contenen informació sobre les persones

INVENTARI D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT- AJUNTAMENT LA COMA I LA PEDRAResponsable del tractament

AJUNTAMENT DE LA COMA I LA PEDRA

Dades de contacte

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC

ajuntament@comapedra.cat

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC

dpd@comapedra.cat

RELACIÓ D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’AJUNTAMENT DE LA COMA I LA PEDRA EN QUALITAT DE RESPONSABLE DEL TRACTAMENT1

PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

2

TAXES MUNICIPALS

3

PREUS PUBLICS

4

REGISTRES D’ENTRADA I SORTIDA

5

CONTRACTACIÓ

6

RECURSOS HUMANS

7

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

8

GESTIÓ PRESSUPOSTARIA I ECONÒMICA

9

CENS D’ANIMALS DOMÈSTICS

10

ACTIVITATS

11

HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC

12

CEMENTIRI

13

SUBVENCIONS

14

ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

15

REGISTRE D’INTERESSOS I BENS PATRIMONIALS

16

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

1

PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

Base jurídica del tractament

(legitimació)

-RGPD 679/2016 Art.6.1.e) El tractament és necessari per al

compliment d'una missió realitzada en interès públic o en

exercici d'un poder públic

⁻ RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al

compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del

tractament

-Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades

fonamentat en una obligació legal, en l’interès públic o en

exercici d'un poder públic.

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Finalitat del tractament

⁻ Acreditació i determinació del domicili i residència habitual dels

veïns del municipi. Vinculació d'una persona al municipi com a

part integrant de la seva població.

⁻ Comunicació de l'ajuntament amb les persones empadronades

en el municipi, respecte a les relacions jurídic-administratives

derivades de competències municipals.

⁻ Vinculació d'una persona al municipi com a part integrant de la seva població

-Elaborar el cens electoral

Categories d’interessats

  • Veïns inscrits en PMH del municipi

Categories de dades personals

-Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE,

adreça postal ,adreça electrònica, telèfon, signatura manuscrita.

⁻ Dades de característiques personals: Sexe, nacionalitat, edat, data i lloc de naixement, dades acadèmiques: formació i titulacions.

Categories de destinataris ( cessions de dades)

A altres AAPP per exercir les seves competències, per a

assumptes en els que el domicili o la residència sigui una dada

rellevat.

⁻ A l'oficina del Cens Electoral.

⁻ Als òrgans estadístics de les AAPP, amb finalitats estadístiques.

⁻ A l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la formació del

Registre de Població de Catalunya.

-Jutjats, tribunals i organismes de seguretat

Conservació de les dades

(terminis de supressió)

Permanent. Encara que es produeixi la baixa del padró, es necessari conservar les dades a efectes històric, estadístics i científics

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fa, el control de la transmissió de les dades, el seu transport i el control de la disponibilitat i la integritat de les dades

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacional de dades2

TAXES MUNICIPALS

Base jurídica del tractament

(legitimació)

-RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al

compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del

tractament

⁻ Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal

  • Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics .

Finalitat del tractament

Gestionar, liquidar i recaptar les taxes municipals

Categories d’interessats

Contribuents, subjectes passius de taxes de l’Ajuntament, sol·licitants d’una activitat de l’Ajuntament

Categories de dades personals

-Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE,

adreça postal o adreça electrònica, telèfon,

⁻ Dades economicofinanceres: dades bancàries

Categories de destinataris ( cessions de dades)

  • OAGRTL

-Bancs i entitats financeres

Conservació de les dades

(terminis de supressió)

Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitat. 5 anys

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fa, el control de la transmissió de les dades, el seu transport i el control de la disponibilitat i la integritat de les dades

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacional de dades

3

PREUS PÚBLICS

Base jurídica del tractament

(legitimació)

-RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al

compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del

tractament

⁻ Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal

  • Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics .

Finalitat del tractament

Gestionar, liquidar i recaptar els preus públics.

Categories d’interessats

Subjecte obligat a satisfer la contraprestació pecuniària que constitueix un preu públic.

Categories de dades personals

-Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE,

adreça postal o adreça electrònica, telèfon,

⁻ Dades economicofinanceres: dades bancàries

Categories de destinataris ( cessions de dades)

  • OAGRTL

-Bancs i entitats financeres

Conservació de les dades

(terminis de supressió)

Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitat. 5 anys

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fa, el control de la transmissió de les dades, el seu transport i el control de la disponibilitat i la integritat de les dades

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacional de dades4

REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA

Base jurídica del tractament

(legitimació)

-RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al

compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del

tractament

-Missió en interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1 e( RGPD

⁻ Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal.

-Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques

Finalitat del tractament

Donar constància de garantia interna i externa dels documents que es presenten a l’Ajuntament i del documents oficials que s’envien a altres òrgans o a particulars

Gestionar la relació ciutadana amb la tramitació administrativa.

Categories d’interessats

Ciutadans que presentin escrits o documentació a l’Ajuntament, o que rebi documentació de l’ajuntament

Categories de dades personals

-Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE,

adreça postal o adreça electrònica, telèfon.

⁻ Altra informació referida a la petició, expedient o procediment

Categories de destinataris ( cessions de dades)

No estan previstes cessions de dades

Conservació de les dades

(terminis de supressió)

Conservació permanent

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fa, el control de la transmissió de les dades, el seu transport i el control de la disponibilitat i la integritat de les dades

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacional de dades

5

CONTRACTACIÓ

Base jurídica del tractament

(legitimació)

-RGPD 679/2016 Article 6.1.E. El tractament és necessari per al

compliment d’una missió realitzada en interès públic.

-RGPD 679/2016 article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

⁻ Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès públic, en una obligació legal.

-Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local

-Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

⁻ Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

⁻ Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

⁻ Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

⁻ Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

⁻ Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària

i Sostenibilitat Financera

⁻ Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Finalitat del tractament

Gestionar i tramitar el procediment administratiu dels contractes administratius gestionats per l’Ajuntament

Categories d’interessats

Licitadors, proveïdors i contractistes

Categories de dades personals

-Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE,

adreça postal o adreça electrònica, telèfon,

⁻ dades bancaries

Categories de destinataris ( cessions de dades)

-Administració tributària

-Bancs i entitats financeres

Conservació de les dades

(terminis de supressió)

Els previstos per la legislació administrativa i fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats. 5 /10 /15 anys

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fa, el control de la transmissió de les dades, el seu transport i el control de la disponibilitat i la integritat de les dades

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacional de dades6

RECURSOS HUMANS

Base jurídica del tractament

(legitimació)

-RGPD 679/2016: 6.1.b) Execució d'un contracte en el qual

l'interessat és part.

⁻ RGPD 679/2016: 6.1.c) Compliment d'una obligació legal

aplicable al responsable del tractament.

-RGPD: 6.1.e) Compliment d’una missió realitzada en interès

públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable

del tractament.

-LOPDGDD 3/2018. Article 8. Tractament de dades en

compliment d’una obligació legal, fonamentat en interès públic

o en exercici d'un poder públic.

-Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual

s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

-Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual

s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

-Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos

Laborals.

-Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual

s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

Finalitat del tractament

Gestionar la plantilla i els expedients de personal i mantenir les relacions del servei o laborals.

Gestionar i tramitar el pagament dels drets retributius dels empleats i les indemnitzacions per raó de servei

Categories d’interessats

Personal laboral i personal funcionari

Categories de dades personals

-Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE,

adreça postal o adreça electrònica, telèfon, numero de la seguretat social

-Dades de característiques personals: sexe, edat, estat civil, nacionalitat, lloc de naixement, dades familiars

- dades acadèmiques i professionals: titulacions, formació i experiència professional

-Dades d’ocupació laboral: grup, cos, escala, categoria, grau, lloc de treball avaluació i prevenció de riscos del lloc de treball,

història laboral, jubilació, dades vinculades a l’ús dels serveis de

comunicació personal.

-Dades economicofinanceres: dades bancaries

- Dades relatives a la comissió d’infraccions

Categories especials de dades:

  • Dades d’accidents de treball, dades de salut

Categories de destinataris ( cessions de dades)

-Administració tributària

⁻ Tresoreria de la Seguretat Social

⁻ Entitats financeres

⁻ Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social

⁻ Jutjats i Tribunals

⁻ Ministeri Fiscal.

⁻ Forces i Cossos de Seguretat

⁻ Entitats de prevenció de riscos laborals

Conservació de les dades

(terminis de supressió)

-Expedients administratius de personal, gestió de nomines i complements retributius, indemnitzacions per raons de servei, antiguitat, situacions administratives i laborals. Conservació permanent

- Gestió de la jornada laboral i control horari, vacances.

Destrucció total en el termini d’un any des de l’acabament de

l’any natural en què s’ha produït.

- Prevenció de riscos laborals, investigació d’accidents de treball

i malalties professionals, gestió d’assegurances. Destrucció

total en el termini de cinc anys (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals).

- Formació. Destrucció total en el termini de sis anys (Fiscalització de la Intervenció General. Decret legislatiu 3/2002, de 24 de

desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances publiques de Catalunya)

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fa, el control de la transmissió de les dades, el seu transport i el control de la disponibilitat i la integritat de les dades

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacional de dades7

MEMBRES DE LA CORPORACOIÓ

Base jurídica del tractament

(legitimació)

⁻ RGPD 679/2016: 6.1.c)El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

-Llei orgànica 32/2018. Article 8 Tractament de dades fonamentat en una obligació legal

-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local

-Decret Legislatiu 2/2003 , de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Finalitat del tractament

Gestionar les tasques institucionals dels membres de la corporació i en exercici dels seus càrrecs

Gestionar i tramitar el pagament dels drets retributius dels membres de la corporació per a l’exercici del càrrec

Categories d’interessats

Membres electes de la corporació local

Categories de dades personals

-Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE,

adreça postal o adreça electrònica, telèfon, numero de la seguretat social, signatura manuscrita i electrònica.

-Dades economicofinanceres: dades bancaries

Categories de destinataris ( cessions de dades)

-Administració tributària

⁻ Entitats financeres

Conservació de les dades

(terminis de supressió)

Els previstos per la legislació respecte a la prescripció de responsabilitat

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fa, el control de la transmissió de les dades, el seu transport i el control de la disponibilitat i la integritat de les dades

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacional de dades7

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

Base jurídica del tractament

(legitimació)

⁻ RGPD 679/2016: 6.1.c)El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

-Llei orgànica 32/2018. Article 8 Tractament de dades fonamentat en una obligació legal

-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local

-Decret Legislatiu 2/2003 , de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Finalitat del tractament

Gestionar les tasques institucionals dels membres de la corporació i en exercici dels seus càrrecs

Gestionar i tramitar el pagament dels drets retributius dels membres de la corporació per a l’exercici del càrrec

Categories d’interessats

Membres electes de la corporació local

Categories de dades personals

-Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE,

adreça postal o adreça electrònica, telèfon, numero de la seguretat social, signatura manuscrita i electrònica.

-Dades economicofinanceres: dades bancaries

Categories de destinataris ( cessions de dades)

-Administració tributària

⁻ Entitats financeres

Conservació de les dades

(terminis de supressió)

Els previstos per la legislació respecte a la prescripció de responsabilitat

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fa, el control de la transmissió de les dades, el seu transport i el control de la disponibilitat i la integritat de les dades

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacional de dades8

GESTIÓ PRESSUPOSTARIA I ECONÒMICA

Base jurídica del tractament

(legitimació)

⁻ RGPD 679/2016: 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en l’interès públic

-RGPD 679/2016 article 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

-Llei orgànica 32/2018. Article 8 Tractament de dades fonamentat en interès públic o en una obligació legal

-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local

-Decret Legislatiu 2/2003 , de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Finalitat del tractament

Gestionar la comptabilitat del municipi i tramitació d’expedients de despeses i ingressos derivats de l’execució del pressupost

Categories d’interessats

Persones que hagin fer un pagament a l’Ajuntament o rebre un cobrament de l’Ajuntament

Categories de dades personals

-Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE,

adreça postal o adreça electrònica, telèfon

-Dades economicofinanceres: dades bancaries

Categories de destinataris ( cessions de dades)

Entitats financeres

AEAT

Conservació de les dades

(terminis de supressió)

Documentació comptable 6 anys

Documentació fiscal i tributaria 4 anys

Documentació relacionada amb subvencions 10 anys

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fa, el control de la transmissió de les dades, el seu transport i el control de la disponibilitat i la integritat de les dades

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacional de dades10

ACTIVITATS

Base jurídica del tractament

(legitimació)

-RGPD 679/2016 article 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic.

-RGPD 679/2016 Art 6.1 c) El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

-Llei orgànica 3/2018 Art. 8 Tractament de dades fonamentat en interès públic o en exercici de poder públic

Finalitat del tractament

Gestió de llicències d’activitats

Categories d’interessats

Persones interessades que sol·liciten una llicència d’activitat a l’ajuntament

Categories de dades personals

-Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE,

adreça postal o adreça electrònica, telèfon

Categories de destinataris ( cessions de dades)

No estam previstes

Conservació de les dades

(terminis de supressió)

Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fa, el control de la transmissió de les dades, el seu transport i el control de la disponibilitat i la integritat de les dades

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacional de dades11

HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC

Base jurídica del tractament

(legitimació)

-RGPD 679/2016 article 6.1.e) El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic.

-RGPD 679/2016 Art 6.1 c) El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

-Llei orgànica 3/2018 Art. 8 Tractament de dades fonamentat en interès públic, en una obligació legal Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya

Finalitat del tractament

Gestió del Registre de llicències d’habitatges d’ús turístic

Categories d’interessats

Titulars /Propietaris d’habitatges d’ús turístic

Categories de dades personals

-Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE,

adreça postal o adreça electrònica, telèfon

Categories de destinataris ( cessions de dades)

Administracions públiques competents en la matèria

Conservació de les dades

(terminis de supressió)

Els previstos per la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fa, el control de la transmissió de les dades, el seu transport i el control de la disponibilitat i la integritat de les dades

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacional de dades12

CEMENTIRI

Base jurídica del tractament

(legitimació)

-RGPD 679/2016 Art 6.1 c) El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

-Llei orgànica 3/2018 Art. 8 Tractament de dades fonamentat en interès públic o en exercici d’un poder públic

Finalitat del tractament

Gestió del Cementiri

Categories d’interessats

Interessats en adquirir un nínxol, familiars del difunt

Categories de dades personals

-Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE,

adreça postal o adreça electrònica, telèfon

-Dades nínxol, taxa

Categories de destinataris ( cessions de dades)

No estan previstes cessions de dades

Conservació de les dades

(terminis de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats i del les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fa, el control de la transmissió de les dades, el seu transport i el control de la disponibilitat i la integritat de les dades de tractament de dades. 100 anys

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacional de dades13

SUBVENCIONS

Base jurídica del tractament

(legitimació)

-RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al

compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del

tractament

⁻ Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment

d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders

públics conferits al responsable del tractament

⁻ Llei orgànica 3/2018: Article 8. Tractament de dades per

obligació legal, interès públic o exercici de poders públics.

⁻ Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-Article 240 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, que disposa que els ens locals poden atorgar subvencions

Finalitat del tractament

Gestió i tramitació de subvencions

Categories d’interessats

Persones interessades sol·licitants d’una subvenció

Categories de dades personals

-Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE,

adreça postal o adreça electrònica, telèfon

-dades bancaries

- Altres dades necessàries per gestionar la subvenció

Categories de destinataris ( cessions de dades)

No estan previstes cessions de dades

Conservació de les dades

(terminis de supressió)

Durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i posteriorment per a determinar les possibles responsabilitat derivades d’aquests finalitats i del tractament de dades. 6 anys

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fa, el control de la transmissió de les dades, el seu transport i el control de la disponibilitat i la integritat de les dades

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacional de dades14

ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Base jurídica del tractament

(legitimació)

-RGPD 679/2016. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al

compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del

tractament

⁻ Llei orgànica 3/2018: Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal.

-Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon Govern

Finalitat del tractament

Registre, atenció i gestió de les peticions d’accés de les persones a la informació pública

Categories d’interessats

Persones interessades en accedir a la informació

Categories de dades personals

-Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE,

adreça postal o adreça electrònica, telèfon

Categories de destinataris ( cessions de dades)

A altres administracions públiques

Conservació de les dades

(terminis de supressió)

6 anys

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fa, el control de la transmissió de les dades, el seu transport i el control de la disponibilitat i la integritat de les dades

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacional de dades15

REGISTRE D’INTERESSOS I BENS PATRIMONIALS

Base jurídica del tractament

(legitimació)

-RGPD 679/2016. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al

compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del

tractament

-RGPC 679/2016 Article 6.1e) El tractament es necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic

⁻ Llei orgànica 3/2018: Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal o en interès públic

-Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon Govern

Finalitat del tractament

Registrar les activitats relatives a causes de possibles incompatibilitats i a qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos.

Registrat Béns patrimonials

Categories d’interessats

Regidors i càrrecs electes de la corporació

Categories de dades personals

-Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE,

adreça postal o adreça electrònica, telèfon .

-Dades economicofinanceres: nomina, indemnitzacions per raó de serveis, dades bancaries, plans de pensions, assegurances

-Dades de béns i transaccions econòmiques

Categories de destinataris ( cessions de dades)

Publicació de les dades del registre

Conservació de les dades

(terminis de supressió)

Conservació permanent

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fa, el control de la transmissió de les dades, el seu transport i el control de la disponibilitat i la integritat de les dades

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacional de dades16

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Base jurídica del tractament

(legitimació)

--RGPD 679/2016 Art.6.1.b) El tractament és necessari per a

execució d'un contracte

- RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per

al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable

del tractament.

- Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades

fonamentat en una obligació legal.

-Article 1 4del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, que disposa que l’exercici de les competències urbanístiques correspon als municipis. L’article2 del mateix text legal conté les facultats per fer efectives les competències entre elles el control de l’activitat per mitja de llicències i autoritzacions.

Finalitat del tractament

-Realització de la planificació urbanística

-Gestió de llicències d’obres, d’ocupació

-Disciplina urbanística

-Planejament de l’ajuntament

Categories d’interessats

Persones que sol·liciten llicències d’obres

Persones interessades en expedients de disciplina urbanística

Categories de dades personals

-Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE,

adreça postal o adreça electrònica, telèfon .

-Dades de la propietat.

-Dades bancaries

Categories de destinataris ( cessions de dades)

A altres administracions públiques

OAGRTL

Conservació de les dades

(terminis de supressió)

Conservació permanent

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fa, el control de la transmissió de les dades, el seu transport i el control de la disponibilitat i la integritat de les dades

Transferències internacionals de dades

No estan previstes transferències internacional de dades