Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Òrgans de govern

Els òrgans de govern que configuren l'Ajuntament de la Coma i la Pedra són: El ple municipal i la comissió especial de comptes

Ple municipal

  • Sessions plenàries ordinaries: La periodicitat de les sessions ordinaries del ple de l'Ajuntament són cada dos mesos, queda fixada en l'últim divendres del mes que pertoqui a les 19:00
  • Sessions plenàries extraordinaries i extrordinaries urgents: serà d'aplicació les disposions de carácter general previstes a la legislació de règim local

Comissió Especial de Comtes

Aquest òrgan li correspon l'informe dels comptes anuals previ a l'aprovació pel ple, celebra sessions d'acord amb allò que determina l'article 101 del DL 2/2003, de 28 d'abril, TR de la Llei municipal i de Regim local de Catalunya

Els membres de la comissió de comptes són: Ramon Costa Guinó, Maria Serra Llaugí  i Mª Dolors Blancafort Vilanova

Representats en òrgans

  • Centre sanitari / Residencia / Serveis Socials i Dones: Mª Dolors Blancafort Vilanova
  • Col·legi / Ensenyament :Mª Dolors Blancafort Vilanova
  • ADF : Gerard Bajona Masanès

Document Actions