Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordenances Municipals

Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls psoteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques

Prestació patrimonial de caràcter públic no tributari dels serveis en la piscina municipal

Ordenança municipal per la gestió de les obres i els residus que se'n deriven