28° / 13° Núvols alts

Òrgans de govern

Els òrgans de govern que configuren l'Ajuntament de la Coma i la Pedra són: El ple municipal i la comissió especial de comptes

Ple municipal

  • Sessions plenàries ordinaries: La periodicitat de les sessions ordinaries del ple de l'Ajuntament són trimestrals
  • Sessions plenàries extraordinaries i extrordinaries urgents: serà d'aplicació les disposions de carácter general previstes a la legislació de règim local

Comisió Especial de Comtes

Aquest òrgan li correspon l'informe dels comptes anuals previ a l'aprovació pel ple, celebra sessions d'acord amb allò que determina l'article 101 del DL 2/2003, de 28 d'abril, TR de la Llei municipal i de Regim local de Catalunya

Document Actions